Covid-19-pandemiens effekter på kultursektoren i de nordiske landene

Denna rapport beskriver covid-19 pandemins effekter på kulturlivet i de nordiska länderna. Rapporten kartlägger även de åtgärdspaket som de nordiska regeringar utverkat för att mildra den globala pandemin, liksom de nationella restriktionernas verkningar. Rapporten visar att trots relativt stora skillnader i nationella restriktioner finns inga tecken på systematiska skillnader i hur ländernas kultursektorer påverkats. Krisstöden har i sin tur varit relativt lika i de nordiska länderna, både i storlek och struktur, men ett huvudproblem i flera länder är att de små kulturaktörerna, främst egenföretagare, inte nåtts av stöden i önskvärd omfattning. Rapporten är genomförd av forskare från Telemarksforskning i Norge på uppdrag av Kulturanalys Norden. Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik som etablerats på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

    Tilmeld dig vores