Privatlivspolitik for S/I Applaus

Revideret 22. december 2022

1) Dataansvarlig

S/I APPLAUS er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

2) Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af persondata, kan du kontakte os på: applaus@applaus.nu eller på telefon: 30 64 00 53.

3) Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:  

 1. Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. 
 1. Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.  
 1. Du har ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring fx modtagelse af nyhedsbreve 
 1. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.  
 1. Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).  
 1. Du kan altid indgive en klage til datatilsynet: www.datatilsynet.dk  

4) Behandling af oplysninger

Når du ønsker at abonnere på vores services, behandler vi dine personoplysninger for at sikre overholdelse af de vilkår, der fremgår af vores vilkår for abonnement. 

a) Formål 

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne administrere din abonnementsordning. 

b) Retsgrundlag for behandlingen 

Behandlingen af de personoplysninger, der er nødvendig for at oprette og administrere dit abonnement, er baseret på aftalen om abonnementet. 

Behandlingen af købsoplysninger til markedsføring og forretningsudvikling er baseret på vores legitime interesse heri. 

 

Derudover er vi pålagt ved lov at behandle bogføringsrelevante oplysninger, jf. bogføringsloven. 

c) Opbevaringslængde

Oplysninger opbevares i op til fem år fra det regnskabsår, som de vedrører.   

 

d) Kategorier af modtagere

Dine oplysninger håndteres i praksis af vores databehandlere. 

 

Oplysninger i forbindelse med nyhedsbreve bliver overført til lande uden for EU/EØS (f.eks. USA) eller til lande, der ikke har love, der giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysninger. Der vil i så fald være tale om, at personoplysninger overføres til USA. Overførsel til lande uden for EU/EØS sker i langt de fleste tilfælde på grundlag af EU Kommissionens godkendte Standardkontraktbestemmelser (“standard contractual clauses”). 

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer, f.eks. FN, EU eller NATO.

 

e) Pligtmæssig information

Indsamlingen af personoplysninger er en forudsætning for abonnementet. 

Når du deltager i et kursus, seminar eller workshop, anvender vi dine personoplysninger til at kontakte dig før, under og efter det pågældende arrangement. 

Dine personoplysninger (Navn, evt. titel og firma) vil optræde på deltagerlister og vil blive delt med de øvrige deltagere samt oplægsholdere eller undervisere på det tilmeldte arrangement.

Dine kontaktoplysninger vil kun optræde på interne deltagerlister.

Hvis du afmelder dig arrangementet, vil dine oplysninger ikke fremgå af deltagerlisten.  

a) Formål 
Formålet er at kunne arrangere og informere dig med relevant information om det enkelte kursus, seminar eller workshop.

Formålet kan også være at målrette arrangementets relevans for deltagerne.  

Derudover kan vi behandle personoplysninger om dig i form af fotos, via vores hjemmeside og sociale medier, med henblik på at promovere Applaus´ aktiviteter og tilbud, samt at dokumentere vores aktiviteter.   

b) Retsgrundlag for behandlingen: 

Det lovlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger, er aftalen ved kursusdeltagelse.

Deling af dine personoplysninger med de øvrige deltagere og oplægsholder/underviser har vi baseret på en interesseafvejning. 

Vi har vurderet, at det er i din egen interesse at kunne få kontakt til de øvrige deltagere med henblik på netværksdannelse, ligesom det er i din egen interesse at oplægsholder/underviser har kendskab til deltagerne. 

Behandlingen af dine oplysninger til promovering og dokumentation af vores aktiviteter er baseret på vores legitime interesse heri. Vi vurderer, at det ikke ligger dig til last, men sig endelig til, hvis du ser det anderledes.

c) Opbevaringslængde
Oplysninger opbevares i op til fem år fra det regnskabsår, som de vedrører.  

Oplysninger, der behandles med henblik på promovering og at dokumentere historiske aktiviteter, opbevares til eftertiden.

d) Kategorier af modtagere

I de tilfælde, hvor der rundsendes deltagerlister, deles dine oplysninger med de øvrige deltagere i arrangementet.  

Dit navn og evt. din titel og firma deles med oplægsholdere/undervisere og evt. samarbejdspartnere på det enkelte arrangement.

 e) Pligtmæssig information
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for din deltagelse. Hvis du ikke ønsker at få delt dine oplysninger med de øvrige deltagere, så kontakt os venligst snarest muligt.  

Når du deltager i en undersøgelse eller en analyse, behandler vi dine personoplysninger.  

I nogle analyser/undersøgelser er vi databehandler og behandler derfor dine personoplysninger på vegne af, og efter instruks fra, en dataansvarlig. Det vil i så fald være den dataansvarlige, der er ansvarlig for at overholde dine rettigheder og oplyse dig om behandlingen af dine oplysninger.  

a) Formål 

Formålet er at kunne udarbejdet retvisende og brugbare analyser og undersøgelser om publikumsudvikling i det danske kulturliv. 

Vi behandler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige i forhold til analysen/undersøgelsens formål. Når du deltager i en analyse eller undersøgelse, vil vi altid minimere de data, vi indsamler ved kun at stille spørgsmål og behandle oplysninger om dig, der er relevante og specifikt relateret til analysen/undersøgelsen. 

b) Retsgrundlag for behandlingen: 

Det lovlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger, er dit samtykke. 

Vi gennemfører også projekter og undersøgelser, hvor grundlaget for behandling ikke er samtykke. Her vil behandlingsgrundlaget ofte være legitime interesser og myndighedsudøvelse.   

c) Opbevaringslængde

Vi vil slette og anonymisere dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for det formål de er indsamlet til.  

Der kan være længerevarende undersøgelser, hvor det er nødvendigt at opbevare oplysninger i en årrække for at sammenligne data over en længere periode.  

Vi kan desuden opbevare oplysninger af hensyn til statistiske formål og driftsmæssige hensyn eller af hensyn til særlige retlige forpligtelser. 

d) Kategorier af modtagere

Når du deltager i en analyse/undersøgelse, vil du altid forinden blive informeret om, hvorvidt din deltagelse er anonym. Således vil du altid give os dit samtykke på et oplyst grundlag.  

Dine personoplysninger kan i nogle tilfældes videregives til vores databehandlere eller samarbejdspartnere. I så tilfælde vil vi have en databehandleraftale eller en samarbejdsaftale, der er i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og sikrer de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for behandlingen af dine oplysninger.  

e) Pligtmæssig information

Afgivelse af personoplysningerne kan være en forudsætning for din deltagelse.  

Køber du billetter til et af vores arrangementer, behandler vi personoplysninger om dig. 

 

a) Formål 

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler, sælge og levere billetter til dig. Derudover er formålet at kunne efterkomme vores retlige forpligtelser, som følger af bogføringsloven. 

Vi bruger desuden de registrerede oplysninger til markedsføring og forretningsudvikling.  

b) Retsgrundlag for behandlingen

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå aftale med dig om salg og levering af billetter.  

Efter billetterne er leveret, opbevarer vi oplysningerne for at kunne forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.  

Derudover er vi pålagt ved lov at opbevare oplysninger om billetsalget på baggrund af bogføringsloven. 

c) Opbevaringslængde

Oplysninger, der er relevante for markedsføring eller forretningsudvikling, anonymiseres eller slettes efter 2 år. Oplysninger, der er relevante for bogføringen, slettes efter 5 år fra det år, transaktionen vedrører jf. bogføringsloven.  

d) Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til vores databehandlere, herunder udbyderen af vores system til online billetsalg.   

 

Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.  

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.   

e) Pligtmæssig information

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at billetsalget kan gennemføres.  

Når du følger eller besøger vores sider på sociale medier, behandler vi personoplysninger om dig.  

Udbyderne af de sociale medier vil være selvstændigt dataansvarlige for enhver efterfølgende behandling af dine personoplysninger til det pågældende sociale medies egne formål, ligesom vi vil være selvstændigt dataansvarlig for enhver behandling af personoplysninger uden for det sociale medies online platform. Det fælles dataansvar gælder således kun i indsamlingsfasen. Du kan læse mere om det enkelte sociale medies behandling af dine personoplysninger på det sociale medies eget site.  

Afvikling af konkurrencer og aktiviteter på sociale medier
Vi anvender de sociale netværk til at markedsføre os, bl.a. ved at afholde konkurrencer eller andre former for aktiviteter, hvor vi via det pågældende sociale medier interagerer med dig. Ingen af de afholdte aktiviteter og konkurrencer er associerede med det pågældende sociale medie.


Når du deltager i en konkurrence eller en anden form for aktivitet på et socialt medie, der administreres af os, anvender vi dine personoplysninger til at kontakte dig i forbindelse med den pågældende aktivitet eller konkurrence. 

a) Formål 

Formålet er at markedsføre vores virksomhed, produkter, services og vores aktiviteter.   

b) Retsgrundlag for behandlingen

Det lovlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er en interesseafvejning. Vi vurderer, at det er i vores legitime interesse at markedsføre os selv og vores ydelser.  

c) Opbevaringslængde

Oplysningerne behandles så længe du følger vores side på det sociale medie eller har foretaget aktiviteter på vores side. 

d) Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til de sociale medier samt vores databehandlere, som i praksis håndterer behandlingen af oplysningerne.  

e) Pligtmæssig information

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan interagere med os på de sociale medier. 

Når du benytter vores hjemmeside, opsamles der ved brug af ”cookies” ligeledes personoplysninger om din adfærd på hjemmesiden.

a) Formål 

Formålet er at optimere vores hjemmeside og din brugeroplevelse med henblik på, at vi kan forbedre vores markedsføring. 

  

b) Retsgrundlag for behandlingen

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.  

c) Opbevaringslængde

Dine personoplysninger behandles i op til to år fra dit sidste besøg. 

d) Kategorier af modtagere


Dine oplysninger overføres til vores databehandlere. Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive overført til andre lande uden for EU/EØS og til lande, der ikke har love, der giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysninger. Der vil i så fald være tale om, at personoplysninger overføres til USA. Overførsel til lande uden for EU/EØS sker i langt de fleste tilfælde på grundlag af EU Kommissionens godkendte Standardkontraktbestemmelser (“standard contractual clauses”).

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisation, f.eks. FN, EU eller NATO. e) Pligtmæssig information 

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysninger. 

Vi sender nyheder, tilbud og generel information ud i form af nyhedsbreve o.l. og i den forbindelse indsamler vi statistik på, hvem der læser og klikker på det fremsendte.  

a) Formål 

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at markedsføre vores virksomhed, produkter, services og aktiviteter.  

b) Retsgrundlag for behandlingen

Det lovlige grundlag for behandlingen af personoplysninger er dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.  

Er du kunde er det lovlige grundlag vores legitime interesse i at markedsføre vores egne lignende eller tilsvarende produkter og ydelser. Du kan til enhver tid frabede dig at få nyhedsbreve fra os.  

c) Opbevaringslængde

Vi opbevarer oplysninger om, at du har givet samtykke, op til fem år efter, at du har modtaget det seneste nyhedsbrev. 

I kundeforhold behandler vi dine oplysninger op til fem år efter, at du har modtaget det seneste nyhedsbrev. 

d) Kategorier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til vores databehandlere, som håndterer oplysningerne i praksis. Dine oplysninger bliver overført til lande uden for EU/EØS (f.eks. USA) eller til lande, der ikke har love, der giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysninger. Der vil i dette tilfælde være tale om at dine personoplysninger overføres til USA. Overførsel til lande uden for EU/EØS sker i langt de fleste tilfælde på grundlag af EU Kommissionens godkendte Standardkontraktbestemmelser (“standard contractual clauses”). Oplysningerne overføres ikke til internationale organisation, f.eks. FN, EU eller NATO.   

e) Pligtmæssig information

Behandling af personoplysningerne er en forudsætning for at kunne modtage vores nyhedsbrev.  

Når du sender os en ansøgning, enten opfordret eller uopfordret behandler vi oplysninger om dig.  

a) Formål

Det overordnede formål med behandlingen af personoplysningerne er at kunne rekruttere og ansætte kvalificeret personale. 

b) Retsgrundlag for behandlingen: 

Behandlingen af personoplysninger sker almindeligvis af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for den mulige indgåelse af en ansættelseskontrakt.  

I tilfælde din ansøgning indeholder særlige kategorier af oplysninger, herunder eksempelvis helbredsoplysninger, vil behandlingen være baseret på det forhold, at du selv har offentliggjort dem over for os.  

c) Opbevaringslængde

Vi opbevarer dine oplysninger, herunder CV, ansøgning, etc. i op til tre måneder efter, at rekrutteringsforløbet er afsluttet. 

Uanmodede ansøgning opbevares umiddelbart i seks måneder.  

d) Kategorier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til vores databehandlere, som håndterer oplysningerne i praksis.  

Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive overført til andre lande uden for EU/EØS og til lande, der ikke har love, der giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysninger. Der vil i så fald være tale om, at personoplysninger overføres til USA. Overførsel til lande uden for EU/EØS sker i langt de fleste tilfælde på grundlag af EU Kommissionens godkendte Standardkontraktbestemmelser (“standard contractual clauses”). 

Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.  

e) Pligtmæssig information
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan søge en stilling hos os.    

Som ansat behandler vi oplysninger om dig

a) Formål

Formålet er at kunne forestå den daglige personale- og lønadministration, herunder personalepleje og -udvikling, rekruttering og afvikling af ansættelsesforholdet.Derudover kan vi behandle personoplysninger om dig i form af fotos, via vores hjemmeside og sociale medier, med henblik på at promovere Applaus´ aktiviteter og tilbud, samt at dokumentere vores aktiviteter.

b) Retsgrundlag for behandlingen:  

Behandling af personoplysninger kan have forskellige juridiske grundlag. 

Nogle gange er behandlingen nødvendig af hensyn til opfyldelse af ansættelseskontrakten. Eksempelvis i forbindelse med udbetaling af løn.  

Behandlingen af dine oplysninger til promovering og dokumentation af vores aktiviteter er baseret på vores legitime interesse heri. Vi vurderer, at det ikke ligger dig til last, men sig endelig til, hvis du ser det anderledes.  

 Andre gange er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse. Det er for eksempel tilfældet ved: 

 •       Mødeadministration
 •       Håndtering af mødereferater
 •       Ledelsesrapportering

c) Opbevaringslængde

Almindeligvis opbevares oplysningerne i 5 år fra ansættelsesforholdets ophør af hensyn til et eventuelt udestående.  

Oplysninger, der er relevante af hensyn til bogføringsloven, opbevares også i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, de er knyttet til. Eksempelvis oplysninger om løn, udlæg, befordring o.l.  

Oplysninger der behandles med henblik på at promovering på online medier, slettes efter endt ansættelse. Oplysninger i trykt materiale vil opbevares til eftertiden.  

I tilfælde af arbejdsskadesager opbevares oplysningerne umiddelbart i op til 10 år.  

d) Kategorier af modtagere

Der sker i nogle tilfælde videregivelse af personoplysningerne til offentlige myndigheder, eksempelvis i forbindelse med indrapportering til skat og revision. 

e) Pligtmæssig information

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for ansættelsen. 

Som medlem af bestyrelsen, behandler vi oplysninger om dig.

a) Formål

Formålet er at håndtere pligter i forbindelse med drift af S/I Applaus og at varetage S/I Applaus’ interesser, herunder at kommunikere med S/I Applaus’ interessenter.  

 

Derudover kan vi behandle personoplysninger om dig i form af fotos, via vores hjemmeside og sociale medier, med henblik på at promovere Applaus´ aktiviteter og tilbud, samt at dokumentere vores aktiviteter.

b) Retsgrundlag for behandlingen:  

Behandling af personoplysninger kan have forskellige juridiske grundlag.  

Behandlingen kan være nødvendig af hensyn til opfyldelse af lovkrav stillet til selvejende institutioner, f.eks. information om bestyrelsesmedlemmer til fonde, forvaltninger og pengeinstitutter.  

Behandlingen af dine oplysninger til promovering og dokumentation af vores aktiviteter er baseret på vores legitime interesse heri. Vi vurderer, at det ikke ligger dig til last, men sig endelig til, hvis du ser det anderledes.  

Andre gange er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse. Det er for eksempel tilfældet ved: 

 

 •       Mødeadministration
 •       Håndtering af mødereferater
 •       Ledelsesrapportering
 •       Deltagelse i seminarer og kurser

c) Opbevaringslængde

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter formålet med behandlingen af dine oplysninger. 

 

Oplysninger som vedrører bestyrelsesarbejdet, opbevares i minimum 5 år under hensyntagen til den periode der er gældende i forhold til bestyrelsens ansvar.  

Oplysninger der behandles med henblik på at promovering på online medier, slettes efter endt ansættelse. Oplysninger i trykt materiale vil opbevares til eftertiden.  

d) Kategorier af modtagere

Der sker videregivelse af personoplysningerne til I/S Applaus’ interessenter, herunder offentlige myndigheder, skat og revision og til bankinstitutter. 

e) Pligtmæssig information

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at bestride en bestyrelsespost. 

  Tilmeld dig vores