Det gør vi for at generere ny viden om hvordan teatre og scenekunstaktører kan arbejde strategisk med publikumsudvikling, skabe rum for nye læringsprocesser og etablere vedvarende relationer til nye målgrupper.

Publikumsudvikling handler om langsigtede strategier. Applaus Open Call støtter derfor kun bæredygtige projekter, som har til formål at skabe kontakt til nye publikumsgrupper, der taler ind i den pågældende organisationsstrategi. I alt vil 4 – 7 projekter blive tildelt midler fra Applaus Open Call.

Vi lægger vægt på at projekter, der modtager midler fra Applaus er bæredygtige. Det vil sige, at projektet er en del af en langsigtet strategi i organisationen og at den viden projekterne genererer ikke blot forankres og medfører professionel udvikling af den pågældende organisation, men at denne viden også deles med resten af branchen.

I vurderingen af ansøgningerne bliver der lagt vægt på medfinansiering af det samlede budget. Medfinansiering inkluderer fx entréindtægter, samarbejdspartnere, sponsorater og/eller tilskud fra andre puljer og fonde. I vurderingen af ansøgningerne vil følgende forhold være kvalificerende:

 • Projektet har til formål at skabe kontakt
  til konkrete nye publikumsgrupper.
 • Projektet er en del af, eller ligger i forlængelse af organisationens formål og strategi.
 • Projektet kan bidrage med ny viden om publikumsudvikling.
  Bemærk: De kvalificerende forhold er nævnt i vilkårlig rækkefølge.


Ansøgningen skal være Applaus i hænde senest 14. december 2018 
kl. 12.00.
Ansøgninger, der modtages senere, vil ikke blive taget i betragtning.

ANSØGNINGSPROCES

Som et led i kvalitetssikringen af projekterne til Applaus Open Call, deles ansøgningsprocessen op i to faser.

14. december 2018
Beskriv projektet på max 1 side (2400 anslag inkl. mellemrum) og vedlæg budget.

 • Redegør for hvilke kvalitative og kvantitative mål I ønsker at opnå med projektet.
 • Sæt ord og tal på hvilke publikumsgrupper I ønsker jeres projekt skal skabe kontakt til, samt hvordan og hvor mange.
 • Hvornår skal publikumsmålene nås? I må gerne operere med kortsigtede (indenfor et år) og mere langsigtede mål.
 • Redegør for evt. offentlige eller private samarbejdspartnere i publikumsudviklingsprojektet. (Projekter kan gennemføres i samarbejde med eksterne partnere, men det er ikke en forudsætning for at opnå midler fra Applaus Open Call).


Download ansøgnings-template til 1. ansøgningsrunde.

Primo januar 2019
Ansøgere får svar på deres ansøgning og om de er blevet udvalgt til 2. ansøgningsrunde. Hvis ansøgningen er gået videre til 2. ansøgningsrunde, så giver Applauspanelet feedback og forslag til hvordan projektet kan skærpes.


30. januar 2019

I 2. ansøgningsrunde ønsker vi en skærpelse af projektbeskrivelse, samt målgruppespecificering ud fra den feedback som er blevet givet af applaus-udvalget.

Deadline på 2. runde til Applaus Open Call er 30. januar 2019 kl. 12.00.


Download ansøgnings-template til 2. ansøgningsrunde.

Ansøgninger, der modtages senere, vil ikke blive taget i betragtning. Medio februar gives der svar på ansøgningerne.

Alle ansøgninger læses og vurderes af et panel bestående af:
Egil Bjørnsen, Daglig leder af Udviklingsplatformen for Scenekunst.
Lene Struck-Madsen, Projektleder i Applaus.
Louise Ejgod, Lektor på institut for dramaturgi på Aarhus Universitet.
Niels Andersen, Producer Danish+ og ENESTÅENDE 2017 og tidl. teaterchef på Teatret Svalegangen
Anders Beyer, Direktør for Festspillene i Bergen

En forudsætning for at modtage midler fra Applaus Open Call er at projektleder samt projektdeltagere bidrager aktivt til formidling af den viden og de erfaringer, som projektet genererer, til scenekunstbranchens faglige miljøer. Formidling og kommunikationen af projekterne varetages af Applaus’ kommunikationsteam. Projektleder og deltagere forpligter sig ligeledes til at bistå Applaus i følgeforskningen af projekterne.

Et projekt, der modtager støtte fra Applaus Open Call, skal igangsættes og gennemføres i teatersæson 19/20. Hvis projektet ikke er igangsat senest på dette tidspunkt, bortfalder bevillingen. Større ændringer i et projekt kræver godkendelse af Applaus.

Applaus Open Call yder ikke støtte til:

 •  Projekter, som ikke har relation til publikumsudvikling indenfor scenekunstbranchen.
 • Almindelig drift, administrationsomkostninger og uspecificerede projektomkostninger.

Praktisk

Ansøgningen til Applaus Open Call sendes til opencall@applaus.nu
For yderligere oplysninger om Applaus Open Call, kontakt venligst
projektleder Lene Struck-Madsen på email lene@applaus.nu

Vigtige datoer

14. december 2018 ― deadline på 1. ansøgningsrunde
30. januar 2019 ― deadline på 2. ansøgningsrunde (forudsat
at din ansøgning er gået videre fra 1. ansøgningsrunde)
15. februar 2019 ― svar fra Applaus-panelet