Applaus - Applaus Elite

Applaus Elite

Treårigt forløb for teatre, spillesteder, orkestre og museer. *Prisen forudsætter en bindende treårig deltagelse.

35.000kr. ex moms årligt over tre år.*

Applaus Elite

Treårigt forløb for teatre, spillesteder, orkestre og museer. *Prisen forudsætter en bindende treårig deltagelse.

Indhold

Applaus udbyder fra 2023 et treårigt eliteforløb målrettet teatre, spillesteder, orkestre og museer med en professionel administration, der ønsker at indgå i et længerevarende og mere dybdegående forløb omkring publikumsudvikling.

Med udgangspunkt i de deltagende institutioners strategiske målsætninger for publikumsudvikling vil de deltagende organisationer modtage den målrettede faglige sparring og undervisning, der skal til for at sikre, at de når deres respektive mål.

Applaus’ Eliteforløb er målrettet kulturinstitutioner og udbyder undervisning, workshop og vejledning for:
Ledelse, både økonomi/administration og kunstnerisk, bestyrelse og kommunikation/salg.

Om forløbet

Publikumsudvikling styrker din strategiske organisationsudvikling

Applaus’ Elite bygger videre på de erfaringer, Applaus har høstet siden 2018. Indsatserne har været mange og forskelligartede, men de har alle haft til formål at sætte kulturfeltets aktører bedre i stand til at arbejde videnbaseret og fokuseret med publikumsudvikling. Der er dog fortsat et behov om at fortsætte arbejdet med publikumsudvikling og forankre det strategisk i de deltagende organisationer.
Med det udgangspunkt har Applaus udviklet et eliteforløb, der er særligt målrettet teatre, spillesteder, orkestre og museer med professionel administration, der ønsker at indgå i et længerevarende og mere dybdegående forløb omkring publikumsudvikling.

I forløbet vil hver deltagende institution deltage i forskellige workshops og undervisningsforløb målrettet forskellige dele af organisationen. Eliteforløbet er således et helstøbt forløb, der vil skabe fælles indblik og viden om det strategiske arbejde med publikumsudvikling fra bestyrelse og direktion til medarbejderniveau. Det vil give bestyrelsen en unik mulighed for både at følge det strategiske arbejde i organisationen endnu tættere, få indblik i ny viden og faglige værktøjer, sparre med ledelsen om hvordan det bedst muligt implementeres i organisationen og hvilken indflydelse det har på både de involverede medarbejdere/ledere og de øvrige medarbejdere i organisationen, der blive berørt/involveret på sigt. Arbejdet med Elite kan bruges i organisationens dialog med f.eks. den offentlige institution, der bidrager med driftsstøtte og i fondsansøgninger, kan det styrke beskrivelsen af, hvordan organisationen arbejder med publikumsudvikling og data.

Applaus’ Elite er et tre-årigt undervisningsforløb der vil give de deltagende institutioner:

  • Viden om og forståelse for teoretiske bidrag inden for strategisk publikumsudvikling, kulturbrugeradfærd, forretningsudvikling og innovation

  • Færdigheder og metodiske tilgange til publikumsudvikling, kulturforbrugeradfærd, forretningsudvikling og innovation

  • Kompetencer i forhold til at vælge og begrunde forskellige metodiske tilgange til publikumsudvikling, kulturforbrugeradfærd, forretningsudvikling og innovation

  • Deltagelse i et udviklingsforløb, der inddrager de nyeste teknoantropologiske tilgange til publikumsudvikling

Deltagerne inddeles i 3 hold med forskellige opstartstidspunkter:

  • Hold 1 (med opstart marts 2023)

  • Hold 2 (med opstart august 2023)

  • Hold 3 (med opstart primo 2024)

Der vil være en række fælles seminarer undervejs på tværs af de 3 forløb.

Det får jeres organisation ud af at deltage

I Applaus’ Elite-forløb vil du som deltagende institution deltage i en række workshops og seminarer, der har til hensigt at styrke din organisation i jeres strategiske arbejde med publikumsudvikling.

Workshopforløbet

Mød publikum gennem AI og antropologi

Konsulentfirmaet Will & Agency har gennem de seneste år udviklet en ny tilgang til publikumsudvikling i kunst- og kulturbranchen, hvor deres kombinations af AI-analyser og antropologisk indsigt har fundet en naturlig plads mellem de kunstneriskes ambitioner og kommercielle interesser.

Som en del af Applaus Elite vil din organisation blive en del af det halvårlige kursusforløb Mød publikum gennem AI og antropologi – metodeerfaring til publikumsopbygning. I forløbet vil I som deltagere blive involveret i metodetræning og arbejde med, hvordan publikums tanker, følelser og holdninger kan give relevant input både i den kreative udvikling samt i det målrettede arbejde med at række ud efter publikum i marketing- og lanceringsarbejdet.  Alt sammen med suverænt udgangspunkt i jeres konkrete og individuelle udviklingsprojekter.

Bag forløbet står Will & Agency, der arbejder med publikumsudvikling i flere brancher herunder, museer (bl.a. udviklingen af det nye Øhavsmuseet i Faaborg), TV-indhold (bl.a. DR), fodbold (bl.a. DBU og det danske landshold) og i særdeleshed filmbranchen. I filmbranchen arbejder Will & Agency med den selvudviklede analyseplatform PUBLIKUM.io, som kombinerer AI-analyse og antropologisk indsigt, for at tilbyde publikumsudvikling, som arbejder med både præcision og kreativ abstraktion. Platformen blev lanceret sidste år, og Will & Agency arbejder nu med filmbranchen i bl.a. Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Belgien og Schweitz.
På baggrund af forløbet vil din organisation få redskaberne til at:

  • Udvælge og involvere din målgruppe på en ny måde, der giver mening både i den kreative proces og det kommercielle arbejde.

  • Få en nuanceret og dybdegående forståelse for hvordan din målgruppe tilgår og opfatter dit kunstneriske produkt både ift. tematikker, medie, positionering og markedsføring.

Forløbet vil involvere en række fælles workshops hvor kolleger fra kunst- og kulturbranchen også deltager, samt individuelle sessions med Will & Agency, hvor fokus udelukkende er på jeres egen produktion og metode. Der vil desuden være en implementeringsopgave hjemme på teateret/museet/spillestedet samt feedback herpå.

Praktisk

  • Workshopforløbet strækker sig over et halvt år (5 hele undervisningsdage – datoer for forløbet kan findes nederst i dokumentet)

  • Deltagere på workshopforløbet vil være: ledelse, kunstnerisk hold og kommunikation/marketing (Max 4 personer)

  • Forløbet tager udgangspunkt i hver institutions individuelle publikumsprojekt forestilling, udstilling mv. dette skal beskrives i ansøgningsskemaet ved tilmelding til forløbet.

Strategisk ledelse med publikum i fokus – seminarer for ledelse og bestyrelser

Som en del af Applaus’ Elite afholdes der to årlige seminarer for de deltagende institutioner og deres bestyrelser. Her vil vi dele ny viden om publikums- og forretningsudvikling, data og organisationsudvikling. Oplægsholdere vil være de bedste fra ind- og udland.
Seminarerne vil fungere som et samlingspunkt i det treårige forløb og sikre, at I er opdateret med ny viden indenfor feltet og får inspiration til arbejdet. Formålet er at skabe en faglig smeltedigel for ledelse og bestyrelser, der kan sikre en fælles viden i den enkelte institution, give inspiration og energi til det fortsatte arbejde med publikumsudvikling og være med til at sikre udviklingen i den enkelte institution.

På baggrund af de to årlige seminarer vil din organisation få:

  • Ny viden inden for publikums- og organisationsudvikling, data og forretningsudvikling
    • Inspiration til implementering af nye tiltag i organisationen

    • Inspiration til arbejdet med publikumsudvikling fra førende eksperter fra ind- og udland

    • Udbygge dit netværk og møde kollegaer fra egne og andre brancher

    • Få faglig sparring til publikumsudviklingsprocessen.

Vær opmærksom på:

  • Datoer for seminarerne i 2023 er 7. juni og 28. november

  • Seminarerne er målrettet direktion og bestyrelse.

  • Der kan max deltage 4 personer fra hver organisation

Adgang og aktivering af data

Som en del af Applaus Elite vil din organisation indgå i et større pilotprojekt omkring dataaktivering.

Forløbet har til formål at give den enkelte kulturinstitution overblik over egen data og indblik i, hvordan du kan bruge din data i jeres daglige virke. Adgang og aktivering af data vil strække sig over de tre år, Applaus Elite foregår.

I 2023 vil din organisation indgå i en kortlægning af behov og i 2024 vil din organisation, modtage undervisning i brugen af data.  Du og din organisation vil således få både viden og redskaberne til at arbejde med publikumsdata.

På baggrund af Adgang og Aktivering af Data får du:

  • Indblik din organisations publikumsdata
    • Undervisning i brugen af den viden som data giver

Få fremtidens publikumsudvikler i din organisation
En medarbejder fra din organisation vil følge Applaus’ online læringsforløb Fremtidens Publikumsudviklere 1. På kurset vil hver kursusdeltager arbejde med sit eget institutionsspecifikke publikumsudviklingsprojekt, og vi gennemgår processen fra en analytisk tilgang til dit nuværende publikum over tilrettelæggelse, implementering og afsluttende evaluering af projektet. Undervejs ser vi på cases og forskellige bidrag (fx teoretiske perspektiver inden for forbrugeradfærd, forretningsudvikling, innovation, ledelse og kommunikation), og du får mulighed for at reflektere over din egen case sammen med kolleger, der også arbejder med publikumsudvikling, og dele viden, erfaringer og gode idéer med kolleger.

På baggrund af kurset får din medarbejder:

  • Forståelse for publikumsudvikling som felt og kendskab til udvalgte praktiske og teoretiske tilgange til publikumsudvikling, herunder fx segmenteringsformer, kommunikationsstrategier, procesdesign, forretningsudvikling m.v.

  • Analytiske, model- og redskabsbaserede færdigheder ift. arbejdet med et publikumspotentiale (fx i en forestilling og/eller et repertoire) med henblik på at designe et publikumsudviklingsprojekt og anvende konkrete værktøjer (fx segmentering, kommunikationsformer m.v.).

  • Kompetencer ift. at vælge mellem forskellige tilgange til publikumsudvikling og begrunde valget og gennemføre et publikumsudviklingsprojekt.

Målgruppe

Applaus Elite henvender sig til teatre, spillesteder, orkestre og museer med en professionel administration, der ønsker at indgå i et længerevarende og endnu mere dybdegående forløb omkring publikumsudvikling, og som er klar til at investere tiden og medarbejderressourcer i projektet.

Hvad kræver det?

For at få det optimale ud af Applaus’ Eliteforløb kræver det, at den enkelte institution afsætter tid til at indgå i de enkelte forløb.

Foruden prisen på 35.000 kr. ex moms årligt skal hver organisation bidrage med:

  • Én kontaktperson som kan varetage kommunikationen mellem Applaus og jeres organisation.

  • Ledelse og bestyrelse deltager på de to årlige seminarer (7. juni og 28. november)

  • Ledelse og kunstnerisk hold og kommunikation/marketing (max fire personer) deltager i workshopforløbet med Will & Agency

  • Du og din organisation bidrager med interview og data med henblik på at dokumentere udvikling ifb. følgeforskning

Vær opmærksom på:

  • At du i ansøgningen skal angive, om du foretrækker at komme på Hold 1, 2 eller 3.
   Vær opmærksom på, at vi ikke på forhånd kan garantere, at du får dit ønske opfyldt.

  • Alle ansøgninger indsendt efter deadline vil ikke blive taget i betragtning.

  • At ansøgningsskemaet skal være underskrevet af den ansvarlige leder på institutionen.

  • At du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.

  • At du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning.

OBS:

Applaus’ Elite starter allerede i foråret 2023, hvoraf de første 7 institutioner skal være med på første hold.

Vigtige datoer

Hold 1

Dato Aktivitet Deltagere
3. marts 2023 Opstart på forløbet: Mød publikum gennem AI og Antropologi ledelse, kunstnerisk hold og kommunikation/marketing
16. marts 2023 Workshop dag: præsentation af analyser ledelse, kunstnerisk hold og kommunikation/marketing
3. maj Workshopdag: præsentation af resultater ledelse, kunstnerisk hold og kommunikation/marketing
30. maj Workshopdag: Afslutning på forløb ”Mød publikum gennem AI og Antroprologi ledelse, kunstnerisk hold og kommunikation/marketing
7. juni Seminardag Ledelse + bestyrelse
Efterår 2023 Opstart på dataaktivering
28. November Seminardag Ledelse + bestyrelse
2024 Adgang og Aktivering af Data
En medarbejder vil følge FPU1
2025 Adgang og Aktivering af Data
Afslutning og evaluering af forløb

Hold 2

Dato Aktivitet Deltagere
7. juni Seminardag Ledelse + bestyrelse
15. august 2023 Opstart på forløbet: Mød publikum gennem AI og Antropologi ledelse, kunstnerisk hold og kommunikation/marketing
7. september Workshopdag: Mød publikum gennem AI og Antropologi ledelse, kunstnerisk hold og kommunikation/marketing
10. oktober Workshopdag: Mød publikum gennem AI og Antropologi ledelse, kunstnerisk hold og kommunikation/marketing
15. november Afsluttende workshopdag: Mød publikum gennem AI og Antropologi ledelse, kunstnerisk hold og kommunikation/marketing
28. november Seminardag Ledelse + bestyrelse
2024 Adgang og Aktivering af Data
En medarbejder på institutionen vil følge FPU1
2025 Adgang og Aktivering af Data
Afslutning og evaluering af forløb


Hold 3

Dato Aktivitet Deltagere
12. april Opstart af Fremtidens Publikumsudvikelre Kommunikation /administration
26. April Webinar: Fremtidens Publikumsudviklere Kommunikation /administration
10. maj Undervisning: Fremtidens Publikumsudviklere Kommunikation /administration
24 maj Undervisning: Fremtidens Publikumsudviklere Kommunikation /administration
7. juni Seminardag Ledelse og bestyrelse
21. juni Undervisning: Fremtidens Publikumsudviklere Kommunikation /administration
16. august Undervisning: Fremtidens Publikumsudviklere Kommunikation /administration
30. august Undervisning: Fremtidens Publikumsudviklere Kommunikation /administration
13. September Undervisning: Fremtidens Publikumsudviklere Kommunikation /administration
27. September Undervisning: Fremtidens Publikumsudviklere Kommunikation /administration
11. oktober Undervisning: Fremtidens Publikumsudviklere Kommunikation /administration
28. November Seminardag Ledelse og bestyrelse
2024 Opstart på forløbet: Mød publikum gennem AI og Antropologi ledelse, kunstnerisk hold og kommunikation/marketing
Adgang og aktivering af data
2025 Adgang og Aktivering af Data
Afslutning og evaluering af forløb

Eliteforløbet inkluderer

 • 6 måneders workshopforløb med konsulentfirmaet Will&Agency
 • 2 årlige seminardage for direktion og bestyrelse
 • Dataaktiveringsforløb i hele perioden (tre år)
 • 10 ugers udviklingsforløb ”Fremtidens Publikumsudviklere” for en medarbejder
 • (Valgfrit) Applaus abonnement med mulighed for at tilmelde 1 deltager gratis til Applaus’ øvrige kurser samt deltage gratis i vores årlige publikumsundersøgelse

  Tilmeld dig vores